Một số căn cứ pháp lý lập dự án số hóa sử dụng ngân sách nhà nước. Đây là các căn cứ để thực hiên quy trình thủ tục, hồ sơ, lập dự toán tổng mức đầu tư dự án… Căn cứ về kỹ thuật không bao gồm trong bài viết này.

Thông thường, số hóa là việc chỉnh lý, quét (scan) tài liệu, nhập dữ liệu vào phần mềm… Quan trọng nhất trong số hóa là xác định số lượng, loại tài liệu, số trường dữ liệu cần nhập

Lập dự toán số hóa cần xác định các bước thực hiện số hóa, như: quét, phân loại tài liệu, nhập dữ liệu… Chiếm phần lớn trong dự toán dự án số hóa là chi phí scan, nhập dữ liệu và phần mềm quản lý

Các căn cứ lập dự án số hóa

  1. Lập dự án số hóa
  • Thủ tục, quy trình, hồ sơ: Nghị định 73/2019/NĐ-CP ban hành ngày 05 tháng 9 năm 2019, có hiệu lực từ 01/01/2020, thay Nghị định số 102/2009/NĐ-CP

2. Lập dự toán dự án số hóa, tổng mức đầu tư dự án

  • Tính toán chi phí phần mềm: công văn số 2589/BTTTT-ƯDCNTT ban hành ngày 24/08/2011.
  • Tính toán dự toán số hóa: Quyết định 1595/QĐ-BTTTT năm 2011 hoặc thông tư 194/2012/TT-BTC năm 2012

Lập dự toán số hóa theo thông tư 194/TT-BTC rất đơn giản, chỉ cần tính toán theo %. Lập dự toán số hóa theo 1595/QĐ-BTTTT sẽ phức tạp hơn, nhưng đầy đủ các bước, rất dễ hình dung. Sau đây là một ví dụ:

dự án số hóa, lập dự án số hóa, cách lập dự án số hóa, căn cứ lập dự án số hóa

Nếu lập dự toán dự án theo 1595/QĐ-BTTTT, sẽ có các căn cứ sau:

+ Chi phí nhân công: Nghị định 38/2019/NĐ-CP, NĐ 49/2013/NĐ-CP, TT 32/2010/TT-BLĐTBXH, Nghị định 47/2017/NĐ-CP

+ Chi phí hao phí thiết bị: Thông tư 28/2017/TT-BTC, Thông tư 45/2013/TT-BTC

+ Hao phí vật tư: theo định mức của từng tỉnh, thành

+ Chi phí đào tạo: Thông tư 36/2018/TT-BTC. Thay thế Thông tư 139/2010/TT-BTC

căn cứ lập dự án cntt, căn cứ lập dự toán cntt, căn cứ lập dự án phần mềm

  • Thông tư 03/2020/TT-BTTTT, 04/2020/TT-BTTTT ban hành ngày 24/2/2020, thay thế thông tư 21, có hiệu lực từ 09/4/2020
  • Tính toán các chi phí khác (quản lý, thiết kế, lập dự án…): Quyết định 2378/QĐ-BTTTT
  • Chi phí chỉnh lý tài liệu: Thông tư 12/2010/TT-BNV hoặc từng tỉnh có định mức riêng

Những căn cứ khác:

Các chi phí khác không có trong quy định cũng có thể xác định theo các phương pháp: báo giá, chuyên gia, hỗn hợp

Khi lập dự án cho các tỉnh, có thể chi phí nhân công sẽ khác nhau với từng tỉnh