căn cứ lập dự án cntt, căn cứ lập dự toán cntt, căn cứ lập dự án phần mềm

Một số căn cứ pháp lý lập dự án, dự toán phần mềm sử dụng ngân sách nhà nước. Đây là các căn cứ về quy trình thủ tục, hồ sơ, lập dự toán, tổng mức đầu tư. Căn cứ về kỹ thuật không bao gồm trong bài viết này.

Dự toán phần mềm cho các cơ quan nhà nước hiện nay được tính theo công văn số 2589/BTTTT-ƯDCNTT

Các căn cứ lập dự án phần mềm

  1. Lập dự án phần mềm
  • Thủ tục, quy trình, hồ sơ: Nghị định 73/2019/NĐ-CP ban hành ngày 05 tháng 9 năm 2019, có hiệu lực từ 01/01/2020, thay thế Nghị định số 102/2009/NĐ-CP

2. Lập dự toán phần mềm, tính tổng mức đầu tư

  • Tính toán chi phí phần mềm: công văn số 2589/BTTTT-ƯDCNTT ban hành ngày 24/08/2011. Trong đó:

+ Đơn giá nhân công: Nghị định 38/2019/NĐ-CP, NĐ 49/2013/NĐ-CP, TT 32/2010/TT-BLĐTBXH, Nghị định 47/2017/NĐ-CP

+ Chi phí đào tạo: Thông tư 36/2018/TT-BTC. Thay thế Thông tư 139/2010/TT-BTC

căn cứ lập dự án cntt, căn cứ lập dự toán cntt, căn cứ lập dự án phần mềm
Ví dụ về định mức quy định trong Quyết định 2378/QĐ-BTTTT
  • Thông tư 03/2020/TT-BTTTT, 04/2020/TT-BTTTT ban hành ngày 24/2/2020, thay thế thông tư 21, 06, có hiệu lực từ 09/4/2020
  • Tính toán các chi phí khác (quản lý, thiết kế, lập dự án…): quyết định 1688/QĐ-BTTTT, quyết định 2378/QĐ-BTTTT

Những căn cứ khác

Các chi phí không có trong quy định tính theo các phương pháp: báo giá, chuyên gia, hỗn hợp

Khi lập dự án cho các tỉnh, có thể chi phí nhân công sẽ khác nhau với từng tỉnh. Bởi vì các tỉnh có quy định về đơn giá vật liệu, nhân công khác nhau.

Quan trọng nhất trong trong lập dự toán phần mềm là công văn số 2589/BTTTT-ƯDCNTT để tính toán được chi phí sản xuất phần mềm. Lập dự toán phần mềm theo công văn này khá chi tiết và phức tạp, đòi hỏi người có kinh nghiệm và phối hợp nhiều bên. Lưu ý rằng công văn này chỉ áp dụng cho việc xây dựng phần mềm. Các dự án phần mềm khác như email, hội nghị truyền hình (mềm)… thường tính theo các phương pháp: báo giá, chuyên gia, hỗn hợp

Tham khảo thêm cách lập dự toán dự án số hóa tại đây